9080
התחברות
חברות וועדים
מופעים ופסטיבלים Gift Card זאפה אירועים

תקנון זאפה TV

תנאי שימוש בזאפה TV

 1. לצורך הנוחות, בתנאים אלו להלן, שימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, שימוש בתנאים זה בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהפך, הכול לפי ההקשר.
 2. האתר https://www.zappa-club.co.il/ (להלן: "האתר"), הינו אתר ברשת האינטרנט, והאפליקציה (יישום) "זאפה" מאפשר לגולש ברשת האינטרנט, המשתמש באתר, לאחר שנרשם לאתר, בין היתר, לצפות בתכני הופעות חיות ו/או מתוך הופעות חיות, מתוך מגוון תכנים מהופעות חיות באתר/אפליקציה וכן תכנים נוספים ותכנים נלווים (להלן: "תכנים"), על פי בחירתו, בשיטת הזרמה (Streaming On Demand) משרתי האתר, באמצעות מחשב אישי, מכשיר סלולארי תומך וכיוב' מכשירי קצה שמאפשרים גישה וגלישה ברשת האינטרנט, לרבות בגלישה סלולארית ובגלישה באמצעות WiFi, מבלי שבמכשיר של המשתמש נוצר עותק הניתן לשמירה של התוכן הנצפה, וכן כל מוצר ו/או שירות אחר שתציע החברה מעת לעת.
 3. השימוש באתר/אפליקציה, בשירותים, בתכנים ובמוצרים שבאתר/אפליקציה, כפוף לתנאי השימוש שלהלן, כפי שיהיו מעת לעת.
 4. "משתמש" משמעותו גולש באתר/משתמש באפליקציה.
 5. "החברה" - האתר/אפליקציה מופעלים על ידי חברת אבניו לייב בע"מ. שירות לקוחות – בדוא"ל

  ZappaTV@zappagroup.com

 6. שימוש באתר/אפליקציה מצריך את קריאת ואישור תנאי שימוש אלו. כל שימוש באתר/אפליקציה ו/או בתכנים ו/או במוצרים ו/או בשירותים שבאתר/אפליקציה, שאינו מותר במפורש למשתמש על פי תנאים אלו, אסור. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, באפליקציה, בשירותים, בתכני האתר/אפליקציה, במוצרים שבאתר/אפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.
 7. השימוש באתר/אפליקציה כפוף לתקנון/תנאי שימוש שלהלן ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, נא הימנע משימוש באתר ובאפליקציה. מאחר ששימוש באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לקרוא את תנאי תקנון זה בקפידה.
 8. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש שלעיל ולהלן חלה בכל עת על המשתמש בלבד. לתשומת לבכם, חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש ולחזור ולעשות כן מעת לעת, הואיל השימוש באתר/אפליקציה מעיד על הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאים כאמור.
 9. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלי למסור על כך הודעה מראש. כל שימוש באתר/אפליקציה ו/או צפייה בתכנים באתר/אפליקציה לאחר שינוי כאמור יהווה הסכמה מחודשת לתנאי השימוש באתר/אפליקציה, כפי שיהיו מעת לעת.
 10. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים, זכאי להשתמש בשירות בתשלום שבאתר/אפליקציה. החברה תהיה רשאית לדחות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשה לשימוש באתר/אפליקציה ו/או בשירות, ללא צורך לנמק את סירובה.

אדם אשר גילו אינו עולה על 18 (להלן בסעיף זה: "ילד") נדרש ליידע את הוריו ו/או את הממונים החוקיים עליו (להלן בסעיף זה: "הורים") אודות הוראות תקנון זה, וכן לקבל את אישורם המפורש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר/אפליקציה. מובהר ומודגש כי על ההורים חלה אחריות לידע את ילדיהם, המעוניינים לעשות שימוש בשירות ו/או שהצטרפו, באישור הוריהם, לשימוש בתשלום בשירות, לרבות בהתייחס לשימוש באתר ו/או באפליקציה, אודות תנאי תקנון זה וכן האחריות לפקח על פעילות ילדיהם בקשר עם כל שימוש באתר ו/או באפליקציה, על מנת שהילדים יפעלו בהתאם להוראות תקנון זה. לתשומת לבכם - כל שימוש באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה של המשתמשים ו/או הוריהם לאמור בסעיף זה ובתקנון זה.

 1. החברה על פי שיקול דעתה, רשאית, מעת לעת, לאפשר למשתמשים לצפות בתכנים לבחירתה מעת לעת, ללא צורך ברישום ותשלום תמורה. אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה לאפשר צפייה חינמית כאמור בתוכן ו/או תכנים.
 2. לצורך כניסה לחלק מהמדורים באתר/אפליקציה וצפייה בחלקם של התכנים באתר/אפליקציה נדרשים רישום, תשלום ואת אישור החברה ונדרשים הזנת שם משתמש/כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש וסיסמה, הכפופים למסירת פרטים אישיים (לרבות תא דואר אלקטרוני פעיל) וכן קריאת ואישור תנאי שימוש אלו. תשלום עבור צפייה בתכנים שבאתר/אפליקציה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף (שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל) שבבעלות המשתמש.
 3. למען הסר ספק, מובהר כי רכישת כרטיס כניסה להופעה מאפשרת לרוכש כניסה להופעה במקום ההופעה בלבד, אולם היא אינה קשורה לשירות, אינה מהווה רישום לאתר/אפליקציה ואינה מאפשרת שימוש בשירות ו/או צפייה בשידור החי של ההופעה באתר/אפליקציה.
 4. כל פרסום של מועד שידור הופעה חיה הוא של המועד המשוער לתחילת ההופעה בלבד, ואינו מהווה התחייבות למועד בו יעלה האמן על הבמה במקום ההופעה, למועד בו תתחיל ההופעה בפועל ובהתאמה, למועד שידור ההופעה החיה. לאור האמור, יתכנו שינויים בין המועד שבפרסום למועד שידור ההופעה החיה בפועל, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך ו/או בקשר לכך.
 5. החברה אינה מתחייבת כי כל הופעות האמנים אשר מפורסמות באתר הזאפה ו/או בכל פרסום אחר של ו/או מטעם קבוצת זאפה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה יצולמו ו/או ישודרו בשידור חי באתר/אפליקציה ו/או יכללו בתכנים שבאתר/אפליקציה.
 6. יתכן שידור חי של הופעה שפורסמה, לא יקויים, עקב טעמים שאינם תלויים בחברה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך ו/או בקשר לכך.
 7. המחיר הקובע בגינו יחויב המשתמש, אם כתשלום חד פעמי ואם כתשלום שבועי/חודשי/אחר קבוע, הוא המחיר המצוין באתר ו/או באפליקציה במועד רישום המשתמש. המחירים כוללים מע"מ. מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, לפי שיקול דעתה, ללא מתן הודעה מראש.
 8. אישור התשלום על ידי חברת כרטיסי האשראי, אשר באמצעות מי מהן התחייב המשתמש לבצע את הרכישה מהאתר/אפליקציה מהווה תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעת המשתמש לאפשר לו צפייה בתכנים שבאתר/אפליקציה.
 9. בעת הצעה לקבלת שירות באתר/אפליקציה ו/או אפשרות לצפייה בתוכן/תכנים שבאתר/אפליקציה, ימסור המשתמש את שמו המלא (שם פרטי ושם משפחה), כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני שלו (פעילה בלבד), מספר טלפון נייד (פעיל בלבד), מספר כרטיס אשראי, מגדר, תאריך לידה, מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי, תוקפו של כרטיס האשראי והאם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים שפורטו באתר/אפליקציה, אם וככל ומפורטות.
 10. ידוע למשתמש והוא מסכים ומאשר כי חשבונית חיוב השירות תישלח אליו באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) בלבד, לכתובת כתובת הדואר האלקטרוני שלו אשר מסר בעת רישומו לשירות.
 11. המשתמש רשאי לסיים את קבלת השירות ע"י הודעה בכתב באמצעות דוא"ל (לכתובת ZappaTV@zappagroup.com למוקד שירות הלקוחות של החברה (ויוודא כי בידיו אישור מסירה של ההודעה), תוך פירוט שם מלא, כתובת הדוא"ל (מייל) עמה נרשם לשירות, ומספר הטלפון הנייד שלו, עמו נרשם לשירות. סיום השירות ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול.

יובהר כי אין בסיום השירות כדי לגרוע מכל זכות של החברה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין.

 1. מימוש קוד מתנה לצפייה בהופעה באתר/אפליקציה ו/או לשימוש בהם, מחייב הרשמה לשירות, תוך מילוי ופירוט כל הפרטים הנדרשים בעת הרשמה, ללא חיוב בתשלום. על המשתמש להקליד את הקוד במקום המיועד לכך לאחר ההרשמה לאתר/אפליקציה. קוד המתנה מעניק תקופת שימוש בשירות, ללא תשלום, בהתאם להטבה במסגרתה ניתן הקוד למשתמש (כדוגמת שימוש יומי, או שימוש שבועי, או שימוש חודשי ו/או כל תקופה אחרת שתקבע החברה). שימוש בקוד אפשרי לתקופה שתגדיר החברה, ולאחר תום תקופה זו, המשתמש לא יוכל לעשות שימוש בקוד ולממש את ההטבה/מתנה.
 2. כל קוד הוא ייחודי ונועד למשתמש אחד. לא ניתן לממש ו/או לעשות שימוש בקוד הטבה יותר מפעם אחת ואין להקליד אותו קוד יותר מפעם אחת למשתמש ו/או משתמשים שונים.
 3. מנוי מתמשך
  ההצטרפות למנוי מתמשך הינה ללא התחייבות לזמן וניתן להפסקה בכל עת. מנוי מתמשך פרושו שאחת לחודש תמשיך החברה לגבות מאמצעי התשלום את הסכום המצויין בתהליך ההרשמה. התשלום היינו חודשי, ולאחר תוקפת ההתנסות יחוייב חשבונך אחת לחודש עד למועד הפסקתך את המנוי.

  הפסקת המנוי / ביטול המנוי -

  ניתן לסיים ולבטל את המנוי בכל רגע נתון באתר, זאת על ידי כניסה לאזור המנוי  בכפתור "מנוי זאפה TV" (כפתור עליון מצד שמאל), לאחר הלחיצה אתם מועברים לעמוד ובו פרטי המנוי שלכם. בעמוד זה ישנו כפתור למטה ועליו כתוב "ביטול החבילה", לביטול המנוי לחצו על כפתור זה. תפתח חלונית ובה השאלה " האם אתה בטוח שברצונך לבטל את החבילה שלך?" לחצו על הכפתור עליו כתוב "כן, בטל". בשלב זה המנוי שלכם בוטל ולא יתבצע חיוב עתידי.

  כמו כן, לאחר הפסקת המנוי ו/או ביטולו , ישנה אפשרות לזיכוי עבור תקופת מנוי שלא נוצלה. אם ברצונך לקבל החזר בגין הימים שנשארו במנוי עליך לשלוח מייל לכתובת ZappaTV@zappagroup.com

  גם בהיותך במסגרת מנוי, חברת אבניו שומרת לעצמה את הזכות להציג ולהציע תכנים לצפייה תמורת תשלום נוסף. ו/או להציג מיידי פעם תכנים ללא תשלום לקהל שאינו מנוי לשרות.

 4. מתן הנחות ו/או הטבות ו/או מבצעים למשתמשים הם בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב שמשמשות ו/או ישמשו את החברה ו/או כל צד ג' רלוונטי. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני הצעת מבצעים ו/או מתן הטבות ו/או הנחות למשתמשים, תפעל החברה לטיפול בהן ולא יהיו למשתמשים טענות או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה.
 5. ביצוע הרשמה לשירות באתר/אפליקציה מהווה אישור לשמירת פרטי המשתמש המוזנים ו/או נמסרים לחברה על ידי המשתמש. ידוע למשתמש והוא מאשר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע שסיפק המשתמש לחברה, לרבות במידע האישי, על מנת לשלוח למשתמש, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשיר סלולארי (טלפונית ו/או בהודעות SMS ו/או אחרות), לתיבת הדוא"ל שלו (למייל), לפרטי המשתמש ב-"פייסבוק ID" (ככל שנמסרו לחברה במסגרת רישום המשתמש לאתר ו/או לאפליקציה) ו/או באמצעות פרסום על גבי ה-"קיר" (Wall) של המשתמש בפייסבוק מידע, לרבות עדכונים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע אחר, לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שלדעת החברה עשוי לעניין את המשתמש.

לתשומת לב המשתמש ! אתה אינך מחויב להירשם ו/או למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לחברה מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. יובהר כי ללא רישום, לא תוכל לעשות שימוש באתר/אפליקציה.

 1. המשתמש מסכים ומאשר קבלת הודעות ומידע שיווקי הכולל הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מהחברה ו/או מטעם מורשים על ידי החברה, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, הקיימים ו/אשר יהיו קיימים בעתיד, לרבות כמפורט לעיל, והכל בכפוף לכל דין.
 2. החברה רשאית לפנות, לפי שיקול דעתה, למשתמשים שמימשו קוד מתנה ו/או הטבה, בכל עת, בהצעות לעשות שימוש בשירות שבאתר/אפליקציה.
 3. דרכי הפרסום של הודעות תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. בגדר האמור לעיל ולהלן, בהצטרפותו לקבלת שירותי האתר/אפליקציה, המשתמש מסכים ומאשר באופן מפורש כי:
  • מידע שהחברה ו/או מי מטעמה יקבלו מאת המשתמש, לרבות פרטיו האישיים של המשתמש ופירוט אודות שימושיו באתר/אפליקציה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי המידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה ולהוראות כל דין.
  • החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה, יהיו רשאים להשתמש במידע שהחברה קיבלה מהמשתמש ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות למשתמשים באתר ו/או צדדי ג' המורשים על ידי החברה, וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) למשתמשים באתר בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS, הודעות Push, מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות'  וכד', מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות המשתמשים לאתר, מתן שירותים למשתמשים באתר וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר לאתר.
  • החברה רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע (למעט מספרי כרטיסי אשראי), מעת לעת, לכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן החברה רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין. החברה רשאית גם למסור מידע הקשור לשימושים באתר/אפליקציה ובתכנים שבאתר/אפליקציה על ידי המשתמש לצדדים שלישיים.
  • החברה תעשה שימוש כאמור במידע והמשתמש מאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה.
 5. המשתמש יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע ע"י הודעה בכתב באמצעות דוא"ל (לכתובת zappaTV@zappagroup.com למוקד שירות הלקוחות של החברה (ויוודא כי בידיו אישור מסירה של ההודעה). המשתמש יגרע ממאגר המידע תוך 60 ימים ממועד קבלת הודעתו.
 6. המשתמש זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהחברה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות Push וכדומה. המשתמש יפנה בכתב, באמצעות דוא"ל (לכתובת zappa1@zappagroup.com) למוקד שירות הלקוחות של החברה (ויוודא כי בידיו אישור מסירה של ההודעה) ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תוך 14 ימים.
 7. מתן השירות שבאתר ואפשרות הצפייה בתכנים שבאתר/אפליקציה הם בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב שמשמשות ו/או ישמשו את החברה ו/או כל צד ג' רלוונטי. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני צפייה בתכנים, תפעל החברה לטיפול בהן ולא יהיו למשתמשים טענות או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בשל העדר אפשרות לצפיה בתוכן ו/או תכנים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לא להעניק ו/או לבטל ו/או לחסום אפשרות שימוש באתר/אפליקציה, לרבות בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:
  • סירוב המשתמש למסירת פרטיו של המשתמש.
  • בעת ההרשמה לאתר/אפליקציה, המשתמש מסר פרטים שגויים בזדון.
  • המשתמש מסר את שם המשתמש והססמא שהוקצו לו בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.
  • הפרת תנאי מתנאי שימוש אלו.
  • אמצעי התשלום שהזין הגולש נחסם ו/או הוגבל לשימוש.
  • העדר פירעון תשלום מאת המשתמש לחברה.
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי שהוא.
  • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעשות כן.
 9. ידוע למשתמש, כי במהלך רישומו לקבלת שירות ו/או הזנת פרטיו עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. החברה תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, המשתמש מסכים שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.
 10. חל איסור מוחלט למסור לחברה ו/או להזין פרטים בדויים, שקריים, מסולפים וכיוב' או פרטים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות צדדי ג' מכל סוג.
 11. המשתמש מתחייב בזאת למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שמסר. על המשתמש לבדוק היטב את נכונות הפרטים שהזין לאתר/אפליקציה, והוא האחראי הבלעדי לנכונותם ולכל נזק שייגרם כתוצאה מטעות שנפלה בהם. לידיעת המשתמש, מתן פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.
 12. הפרטים שימסור המשתמש יישמרו במחשבי החברה ו/או מי מטעמה והחברה תפעל, כמיטב יכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמש. למרות האמור לעיל, מובהר כי החברה אינה יכול להתחייב כי מערכות האתר ו/או האפליקציה ו/או מערכותיה ו/או מערכות מי מטעמה ו/או מערכות כל צד שלישי רלוונטי אחר חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות ובמקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה.
 13. החברה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר ו/או באפליקציה ו/או במחשביה ו/או מחשבי מי מטעמה והנתונים שמסרו לידיה הגולשים/משתמשים במסגרת רישום לאתר/אפליקציה ו/או לכל צורך שהוא. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה המשמשות להפעלת האתר ו/או האפליקציה ו/או למחשבי החברה ו/או מי מטעמה ושמירת הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, חשיפת מידע, חשיפת נתונים של הגולשים/משתמשים, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר ו/או האפליקציה ו/או החברה. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או מי מטעמה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר ו/או האפליקציה, ולרבות למאגר הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, או לסייע בפעולות כאמור.

החברה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.

 1. החברה רשאית לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש ו/או אודות השימוש של המשתמש באתר, לרבות בתכנים שבאתר/אפליקציה, ללא קבלת אישור המשתמש וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש, לצורך ציות לדרישות הדין ו/או לצורך הליך משפטי ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת ו/או החלטת בית משפט ו/או לצורך הגנה על זכויות החברה ו/או מי במקומה ו/או מטעמה ו/או זכויות צדדים שלישיים ו/או זכויות בעל זכויות בתכנים שבאתר/אפליקציה ו/או נציגי בעל זכויות כאמור ו/או לצורך אכיפת תנאי השימוש.
 2. החברה תהיה רשאית להעביר לכל חברת אשראי הרלוונטית לכל משתמש, מעת לעת, את רשימת המשתמשים בתשלום באתר/אפליקציה שהם לקוחות של אותו חברת אשראי.
 3. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמא שתקצה לו החברה, לצורך שימוש באתר/אפליקציה ו/או לצפייה בתכנים שבאתר, לרבות הפרטים האישיים שהזין לאתר/אפליקציה לצורך שימוש באתר/אפליקציה וצפייה בתכנים באתר/אפליקציה, ומתחייב שלא למסור אותם לכל צד שלישי. המשתמש מתחייב לדווח לחברה אודות כל שימוש של צד שלישי בשם המשתמש והסיסמא ללא הסכמתו, מיד עם היוודע לו על כך. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בפרטים אישיים של משתמש אחר, לרבות הסיסמה, בלי הרשאה.
 4. המשתמש אחראי לכל פעולה ושימוש שייעשו בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו.
 5. המשתמש מתחייב לדווח לחברה אודות כל שימוש בלתי מורשה שנעשה בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו, על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים על מנת להפסיק שימוש כאמור.
 6. האתר והאפליקציה, לרבות כל התכנים והמוצרים שבאתר/אפליקציה לרבות סימנים, סימנים מסחריים, צלמיות, טקסט, תמונות, איורים, גרפיקה, צליל, הקלטה (אודיו ו/או אודיו ויזואלית), יישומי תוכנה, הם רכושה של החברה ו/או הוצבו באתר/אפליקציה באישור ו/או רישיון מאת צדדים שלישים. תכני האתר/אפליקציה מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני וכל הזכויות שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים, בהתאמה. כל שימוש בתכנים, ללא קבלת הרשאה מאת בעלי הזכויות, מראש ובכתב, מנוגד לדין ואסור.
 7. המשתמש רשאי להשתמש באתר/אפליקציה בשירות ובתכנים בהם הוא צופה באמצעות האתר/אפליקציה, לצורך שימושו האישי והפרטי בלבד, שאינם שימוש מסחרי. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר/אפליקציה ובתכנים שבאתר/אפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.
 8. השירות מיועד לשימוש פרטי וביתי בלבד. שימוש פומבי או מסחרי הינו אסור, ועלול להוות הפרה של זכויות צדדים שלישיים על כל המשתמע מכך. 
 9. למען מנוע ספק, מובהר ומודגש כי המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להוריד (Download) לשעתק, לשכפל, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור יצירות נגזרות, להעביר ו/או למכור ו/או להשכיר את התכנים ו/או המוצרים ו/או סמלים, סימני מסחר, סימנים מזהים של בעלי זכויות וכיוב', באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא.
 10. החברה מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי יצירתך הועתקה באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע על כך מיידית בכתב את החברה. צעדים שיינקטו על ידי החברה, אם וככל שינקטו, בהסתמך על מידע שתעביר, לא יהוו הכרה בזכות ו/או בטענה ו/או הוכחה להפרת זכות שהיא.
 11. החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא יהיו שגיאות ו/או תקלות טכניות בפרטים, בנתונים ובמידע שבאתר ובאפליקציה ובתפעול האתר והאפליקציה והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מכיתוב שגוי, תקלות במערכות האתר ו/או האפליקציה ו/או המערכות המשמשות לתפעולם, ו/או מכל תקלה הנובעת מכוח עליון. למשתמש לא תהיה כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בכל האמור לעיל.
 12. יתכנו שיבושים ו/או איחורים ו/או עיכובים שונים בפעילות האתר ו/או האפליקציה, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, המשתמש יודע ומסכים לכך מראש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.
 13. האפליקציה מיועדת לשימוש באמצעות מכשירי טלפון נייד תומכים בלבד. הורדת האפליקציה וגישה לאפליקציה הם ללא תשלום, למעט תשלום עבור העברת נתונים, לפי תעריף המפעיל הסלולארי שעל שירותיו המשתמש מנוי, לרבות על פי חבילת גלישה שרכש מהמפעיל האמור, ככל שרכש.
 14. על המשתמש חלה חובה לבדוק, את התאמת מכשיר הטלפון הסלולארי ו/או כל מכשיר טאבלט ו/או מחשב ו/או מכשיר אחר שברשותו לשימוש באתר/אפליקציה. החברה לא תהיה אחראית לכל כשל בשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או לצפייה בתכנים באתר ו/או באפליקציה במקרה של אי התאמה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 15. בירור אם השירות נתמך/ אינו נתמך במכשיר המשתמש ו/או בירור בנוגע לאופן התמיכה ו/או בקשה לביטול השירות כתוצאה מכך, הינם באחריות המשתמש. במקרה בו לא בוטל שירות, מכל סיבה שהיא, יבוצע חיוב בגינו גם במקרה בו בפועל לא נעשה שימוש, לרבות בשל אי תמיכתו של המכשיר בשירות.
 16. החברה עושה כמיטב יכולתה לאפשר צפייה בתכנים שמציעים האתר והאפליקציה ברמה טובה והיא מבהירה כי ייתכן ותוכן שבו יצפה המשתמש במכשיר קצה, כדוגמת מכשירו הסלולארי, לא יראה ו/או ישמע דומה למקור, לרבות מטעמים של מגבלות טכניות של המכשיר ו/או רשת הסלולארית ו/או כל רשת אלחוטית (WIFI). המשתמש יודע ומסכים לכך מראש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.
 17. ספירה לאחור לקראת שידור : שעון הטיימר, קוצב הזמן, המוצג על גבי תמונת ההופעה שתשודר בשידור חי, מראה את הזמן הנותר לתחילת שידור המופע המועבר בשידור חיי (לייב). השעון מייצג: ימים להופעה, שעות, דקות ושניות. לדוגמה, שעון המורה: 5:10:16:10 מראה על כך שההופעה תשודר בשידור חי בעוד חמישה ימים, עשר שעות, שש-עשרה דקות ושבע שניות.

 18. חלק מההופעות המועלות וניתנות לצפייה בקטלוג  השרות, נערכו ואינן משודרות כפי שהן בוצעו בפועל. יתכנו שינויים באורך ההופעה, במספר השירים, אירוחי אמנים וכדומה.
 19. בשימוש באתר ובשימוש באפליקציה באמצעות מפעיל סלולארי, יבוצע חיוב עבור העברת נתונים על ידי המפעיל הסלולארי של המשתמש בהתאם לתעריפים הקבועים בינו לבין המפעיל הסלולארי. החברה ממליצה למשתמש להצטייד בחבילת גלישה מתאימה אצל המפעיל הסלולארי שלו.

 20. לתשומת לב המשתמש, כל הפעלה של השירות ממכשיר קצה בחו"ל (בנדידה), בגלישה סלולארית, כרוכה בתשלום לפי תעריפי חו"ל החלים על המשתמש בינו לבין המפעיל הסלולארי, עבור העברת נתונים, לרבות הורדת היישום, בין אם קיים חיוב בגין שירות זה בישראל ובין אם לא.
 21. גלישה באינטרנט (מרשתת) לכלל המשתמשים כפופה לתעריפים הקבועים בין כל משתמש לבין ספקי שירות ה- אינטרנט (מרשתת).
 22. מובהר בזאת, כי יתכנו שיבושים ו/או איחורים ו/או עיכובים שונים באספקת תוכן, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל העובדה שהצפייה בתכנים מבוצעת באמצעות מכשיר קצה שבידי המשתמש באמצעות רשת האינטרנט (לרבות באמצעות WIFI) או רשת סלולארית, המשתמש יודע ומסכים לכך מראש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.
 23. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לסרב לאפשר למשתמש להירשם לאתר/אפליקציה, לעשות שימוש באתר/אפליקציה ו/או בשירות שמציע האתר/אפליקציה ו/או לצפות בתכנים ו/או חלקם באתר/אפליקציה ו/או למנוע גישה לתוכן ו/או תכנים, שבאתר/אפליקציה, כולם או חלקם, להגביל את הגישה, למנוע ו/או להשהות גישה, להתנות גישה בתנאים, והכול באופן כללי ו/או חלקי ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' שהוא בעניין זה.
 24. כל שימוש באתר/אפליקציה, לרבות בתכנים, בשירותים ובמוצרים שבאתר/אפליקציה, בניגוד להוראות החברה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברה ו/או כל צד ג' שהוא בעל זכויות בתכנים שמוצגים באתר/אפליקציה, לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתנאי שימוש אלו ו/או בדין כלפי המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.
 25. החברה עשויה לספק, במסגרת האתר ו/או האפליקציה, קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים שהם. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לחברה שום אחריות בהתייחס לזמינות הקישורים, לתכנים ולתוכן הקישורים, לתוצאת השימוש בהם או להסתמכות המשתמש עליהם. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר ו/או באפליקציה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בשום אחריות בקשר לכך ו/או בקשר לתוכן האתר אליו מפנה הקישור.
 26. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לכלול באתר ובאפליקציה תכנים מסחריים ואחרים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש.
 27. כל חומר פרסומי שמצוי באתר ובאפליקציה הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל את רשות החברה לפרסום. החברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי שמופיע באתר ו/או באפליקציה ואין לראות בפרסומו באתר ו/או באפליקציה משום עידוד ו/או המלצה של החברה לרכישת כל מוצר ו/או שירות שנכלל בפרסום.
 28. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לערוך שינויים במבנה ו/או חוזי ו/או אפשרויות האתר ו/או האפליקציה ובתכנים, במידע (לרבות הטבות ו/או מבצעים ו/או הנחות), במוצרים ובשירותים שבאתר ו/או באפליקציה ו/או להסיר מהאתר ו/או מהאפליקציה מידע ו/או תוכן ו/או מוצר ואו שירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' בעניין.
 29. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, את האפליקציה, המידע, התכנים, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתם, לרבות על ידי הוספה, גריעה, הפסקה, הגבלה, שינוי מבנה האתר ו/או האפליקציה, מראה האתר ו/או האפליקציה ו/או חלקים ממי מהם, היקף, זמינות המידע, השירותים והתכנים המוצעים וכל היבט אחר הכרוך באתר ובאפליקציה ובתפעולם, לרבות סגירת האתר ו/או האפליקציה, מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין ביצוע האמור לעיל ו/או חלק ממנו.
 30. השימוש באתר ובאפליקציה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתמש, הקשור במישרין או בעקיפין עם השימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.
 31. החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או כל הפועלים מטעמה ו/או עבורה ו/או כל צד שלישי הקשור באתר ו/או באפליקציה, אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור המשתמש, לכל שימוש שייעשה על ידי המשתמש, באתר, באפליקציה, לרבות במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים שבאתר ו/או באפליקציה, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של המשתמש על האתר ו/או האפליקציה ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים שבאתר ו/או באפליקציה. אין לבצע שום עסקה ו/או ליטול שום התחייבות ו/או להציג כל מצג ו/או או לקבל כל החלטה בהסתמך על האתר ותוכנו ו/או האפליקציה ותוכנה, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.
 32. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנים לחברה על פי הוראות תנאים אלו מוקנים בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה בעלי מניותיה וכל הפועלים מטעמה /או עבורה וכן כל גורם אחר הקשור באספקת התכנים ו/או המוצרים לאתר, כפי שאלו יהיו מעת לעת.
 33. ככל והוראה מהוראות תנאים אלו תוכר ע"י ערכאה משפטית מוסמכת בישראל כבלתי חוקית או בלתי אכיפה, ימשיכו יתר הוראות התנאים להיות בתוקף מלא ויראו את ההוראה האמורה כמוחלפת בהוראה חוקית ואכיפה שתוכנה הוא הקרוב ביותר האפשרי לנוסח ההוראה המוחלפת.
 34. הדין החל על השימוש באתר ו/או באפליקציה וכל הנובע וקשור בהם, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתנאי השימוש, לאתר, לאפליקציה ולכל הקשור בם, היא בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.
 35. כל זכות שלא הוקנתה במפורש בתנאים אלו למשתמש, שמורה לחברה. כל השתהות של החברה בקיום זכות העומדת לזכותה על פי דין או על פי האמור לעיל ולהלן, או הימנעות של החברה מעמידה על זכות כאמור, לא יחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה.
 36. לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצג, שינוי, תוספת או גריעה מתנאים אלו או לפיהם, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי החברה.
 37. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והדין בעניין והסתמכות החברה על תנאי שימוש אלו.
 38. החברה רשאים להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תנאים אלו לצד שלישי, ולמשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 39. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה על פי כל דין, המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באתר ובאספקת השירותים והתכנים, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו זה ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי צד שלישי, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש.