9080
התחברות
חברות וועדים
מופעים ופסטיבלים Gift Card זאפה אירועים הופעות בחו"ל TV זאפה

מועדון תרבות

שלום לקוח זאפה

לצפייה בנקודות יש ללחוץ על כפתור "הכנס כעת" ולהתחבר עם שם משתמש וסיסמה

להופעות במימוש בנקודות
 

הסבר על המועדון

תקנון מועדון התרבות של קבוצת הזאפה - "Z מועדון תרבות"

כללי:

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם מתנהל המועדון.
 2. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, מעצם הצטרפותו למועדון, את הוראות וכללי תקנון זה במלואם לרבות כל שינוי שיחול בהם ומתחייב לנהוג על פיהם. כל חבר מועדון הזאפה יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה ולכל שינוי בו.
 3. מטעמי נוחות כתוב תקנון זה בלשון זכר ויש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.

הגדרות:

" Zמועדון תרבות" או

"המועדון"

חוג הלקוחות הנאמנים של לקוחות קבוצת הזאפה בארץ ובעולם.

כתובת משרדי ההנהלה הינה: ראול וולנברג 24, תל אביב.

"חבר" לקוח פרטי אשר רכש כרטיסים לאחד ממופעי הזאפה בשנת 2015 לאחד
ואושר על ידי קבוצת הזאפה ומופיע במאגר הנתונים הממוחשב של המועדון.
"לקוח" אדם אשר רכש כרטיסים/שובר/מוצר לאחד ממופעי קבוצת הזאפה או
מוצרים הנמכרים דרך אתר הקבוצה.
"נקודה" זכות הנצברת בחשבון החבר, בכפוף ובהתאם לכללי תקנון זה.

 

הצטרפות למועדון ותוקף חברות:

 1. כל לקוח של קבוצת הזאפה, אשר מלאו לו 18 שנים, רשאי להירשם לחברות המועדון. קבוצת הזאפה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה.
 2. הלקוח הינו האחראי הבלעדי למילוי מדויק ומלא של טופס ההצטרפות למועדון ועדכון פרטיו האישיים מעת לעת, לפי הצורך. לא תישמע כל טענה כלפי קבוצת הזאפה או מי מטעמה בגין אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון או אי עדכונם במועד.
 3. ההרשמה למועדון והחברות בו הינה אישית, חבר אינו יכול להחזיק ביותר מחשבון אחד במועדון והחברות אינה ניתנת להעברה לאחר, ואינה ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסף.
 4. תוקף החברות במועדון הינו 12 חודשים מיום ההצטרפות למועדון, אלא אם החברות בוטלה קודם לכן, בהתאם לכללי המועדון (להלן: "תקופת החברות"). לאחר תום תקופת החברות החבר יכול להאריך את תקופת החברות ל12 חודשים נוספים, בכפוף לכללי המועדון ולתשלום דמי החברות המלאים כפי שיהיו באותה העת, ככל שיהיו.
 5. הצטרפות למועדון מהווה הסכמה אקטיבית מטעם חבר המועדון לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מקבוצת הזאפה ו/או גורמים אחרים ביחס למופעים, אירועים או הטבות מסוגים שונים, אשר יישלחו לחבר המועדון באמצעי מדיה שונים לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות טקסט, הודעות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי וכיוב'. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה כאמור, יודיע באמצעות שליחת הודעה לכתובת: [email protected]group.com או יודיע על כך למרכז שירות הלקוחות של קבוצת הזאפה בטלפון מס': 9080* או בפקס שמספרו: 03-7626678.
 6. בהצטרפותו למועדון מסכים ומאשר חבר המועדון כי המידע אודותיו, לרבות פרטיו האישיים, כפי שנמסרו, וכן מידע בקשר עם חברותו במועדון, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור (להלן: "המידע") ישמר על ידי קבוצת הזאפה ויוחזק על ידיה כמאגר מידע רשום. מובהר כי חבר המועדון אינו חייב למסור פרטים אלו לקבוצת הזאפה על פי חוק וכי מסירת הפרטים תלויה ברצונו בלבד. עם זאת מובהר כי לא ניתן יהיה להצטרף כחבר המועדון ללא מסירת הפרטים המוגדרים כחובה בטפסי ההצטרפות הרלוונטיים, לפי העניין.
 7. חבר המועדון זכאי לבקש מקבוצת הזאפה בכל עת, בהודעה בכתב כמצוין בסעיף 8 לעיל, שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע ובמקרה זה תהיה קבוצת הזאפה רשאית, על פי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.
 8. השימוש במידע על ידי קבוצת הזאפה יהיה (א) לצרכי מימוש החברות במועדון; ו/או (ב) על מנת להיות בקשר עם חבר המועדון בנוגע לפעילות המועדון, לרבות עדכונים שוטפים, מבצעים והנחות (ככל שיהיו) ו/או (ג) על מנת לבצע ניתוחים והערכות בנוגע לדפוסי ומהות השימוש באתר ו/או במועדון ו/או של חברי המועדון, לצורך שיפור השירותים הניתנים על ידי קבוצת הזאפה. החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לקבוצת הזאפה כמצוין בסעיף 8 לעיל.
 9. חברות, ארגונים ו/או מוסדות אינם רשאים להצטרף למועדון, אלא אם כן אישרה קבוצת הזאפה, מראש ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הצטרפותם למועדון, מטעמים מיוחדים.

 

חברות במועדון, צבירת נקודות ומימוש:

 1. החברות במועדון כפופה לתנאי תקנון זה ולכל סוגי הכללים, התנאים, החוקים, התקנות, המדיניות והנהלים הרלבנטים של קבוצת הזאפה (להלן: "כללי המועדון"). קבוצת הזאפה רשאית, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את כללי המועדון או את חלקם.
 2. כל חבר מועדון שחברותו בתוקף יכול לצבור ולממש נקודות בכפוף ובהתאם לכללי המועדון.
 3. צבירת נקודות ומימושן:
 1. במידה ומופע מסוים בוטל מכל סיבה שהיא, לרבות בגין אירועים באחריות ההפקה/האומן/קבוצת הזאפה או כתוצאה מאירוע כוח עליון או כל אירוע אחר שאינו בשליטה של קבוצת הזאפה, וכתוצאה מכך מזוכה חבר המעדון בגין הכרטיסים אשר רכש תתבטל מאליה יתרת הנקודות שנצברה לזכות החבר בעת רכישת הכרטיסים. חבר מועדון אשר מימוש נקודות בעת רכישת כרטיס למופע שבוטל יקבל את מלוא הנקודות בחזרה.
 2. בכל עת, מבלי צורך לנמק, קבוצת הזאפה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, לגבי חבר במועדון:
 1. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, קבוצת הזאפה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט וללא צורך במתן הודעה מוקדמת:
 1. צבירת הנקודות בחשבון חבר המועדון ומימושן הינה בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של קבוצת הזאפה ו/או צדדים שלישיים רלבנטיים אחרים ו/או רשת האינטרנט, לפי העניין. קבוצת הזאפה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לשיבוש במימוש הנקודות כתוצאה מתקלה ו/או שיבוש במערכות כאמור ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות.
 2. החברות במועדון ומימוש ההטבות הניתנות מכוחה הינם על אחריות חבר המועדון בלבד. קבוצת הזאפה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום מקרה לכל הוצאה ו/או נזק, מכל סוג, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (ובכלל זה הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או אבדן הזדמנויות), שייגרמו בגין החברות במועדון, השימוש ו/או אי השימוש בהטבות הניתנות (ככל שניתנות) מכוחו, תהא עילת התביעה אשר תהא.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי בכל מקרה בו תיקבע אחריות קבוצת הזאפה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא, תהא אחריות זו מוגבלת לסך התמורה ששילם חבר המועדון באופן ישיר בגין ההטבה שבעטיה נקבעה אחריות כאמור.

מעמד החבר:

 1. החברים במועדון מתחלקים לשלושה סוגים (מעמד) כדלקמן:
 1. זכאות החבר להשתייך למעמד מסוים תיבדק בהתאם למספר הנקודות אשר נצברו לזכות אותו חבר, בהתאם לכללי המועדון (כעדכונם מעת לעת), במהלך 12 החודשים הרצופים שקדמו למועד בדיקת הזכאות. זכאותו של כל חבר מועדון נבדקת  מדי שנה ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת. חבר מועדון אשר יימצא עומד בתנאי הזכאות למעמד מסוים, יועלה למעמד זה. באותו אופן, חידוש מעמד מסוים או ירידה ממנו למעמד נמוך יתבצעו אחת לשנה ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת.

שונות:

 1. קבוצת הזאפה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את תקנות תקנון זה ואת כללי המועדון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינוי התקנות או הכללים כאמור, יחייב את המועדון רק הנוסח החדש. כל כניסה לאתר קבוצת הזאפה תחשב כאילו הסכים חבר המועדון מחדש לתנאים הכתובים בתקנון זה ולכללי המועדון, לרבות השינויים שנערכו בהם.
 2. נוסחו המחייב של תקנון זה הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הנהלת המועדון או באתר האינטרנט של קבוצת הזאפה שכתובתו: zappa-club.co.il
 3. קבוצת הזאפה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, בכל עת, לרבות לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 4. קבוצת הזאפה רשאית לשנות מעת לעת את שם המועדון וסמליו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 5. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
 6. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

 

תקנון זה עודכן לאחרונה ביום: 9.5.2016